Happy release day, Xiu Xiu!

Xiu Xiu - Angel Guts Red Classroom - Packshot

Xiu Xiu – Angel Guts: Red Classroom
out now
on transperent yellow vinyl… BUY