Xiu Xiu :: pronounciation

¬†How do you say ‘Xiu Xiu’?
(Shoo-Shoo.)

Xiu Xiu are one of a few bands who get their band name chronically mispronounced. Other members of the Mispronounced Band Names Club include Bjork, Sufjan, Jonsi, Austra, Bon Iver….

Xiu Xiu mispronunciations include: Jew-Jew, Shwee-Shwee, Zeeoo-Zeeoo, Queue-Queue, Zoo-Zoo.

Listen to Jamie tell it how it is –